Cap.1 ACTUALITATEA TEMEI, SCOPUL ŞI OBIECTIVE

1.1. Domeniul evaluării terenurilor şi evoluţia legislaţiei specifice
1.1.1. Domeniul evaluării terenurilor
1.1.2. Evoluţia legislaţiei specifice
1.2. Principii şi concepte privind evaluarea terenurilor
1.3. Factori care caracterizează unităţile de teren
1.4. Scopul şi obiectivele tezei

Cap.2 CADRUL NATURAL AL ZONELOR INVESTIGATE ŞI FACTORII DE INFLUENŢĂ A VALORII DE CIRCULAŢIE A TERENURILOR

2.1. Cadrul natural
2.1.1. Poziţia geografică
2.1.2. Relieful judeţului
2.1.3. Clima
2.1.4. Reţeaua hidrografică
2.1.5. Soluri
2.1.6. Flora şi fauna
2.1.7. Aspecte economice

Cap.3 METODA DE CERCETARE ŞI VALORIFICARE A REZULTATELOR

3.1. Modul de obţinere a datelor şi studiile de caz
3.1.1. Modul de obţinere a datelor pentru evaluarea categoriei de folosinţă şi a destinaţiei terenurilor
3.1.2. Modul de obţinere a datelor pentru evaluarea calitativă
3.1.3. Modul de obţinere a datelor în caz de neuniformitate a unităţilor de teren
3.1.4. Modul de obţinere a datelor în cazuri speciale
3.1.5. Criteriile de evaluare a terenurilor şi modul de măsurare a elementelor de evaluare
3.2. Metode de evaluare a terenurilor
3.2.1. Metode de evaluare a terenurilor după valoarea de piaţă
3.2.2. Metode de evaluare după venitul agricol
3.2.3. Metode de evaluare după diverşi parametrii şi costuri

Cap.4 REZULTATE OBŢINUTE ŞI VALORIFICAREA LOR

4.1. Implicaţii agrotehnice privind valoarea de circulaţie a terenurilor
4.1.1 Categoria de folosinţă a terenului
4.1.2 Clasa de calitate a terenului
4.1.3 Terenuri care necesită agrotehnică diferenţiată
4.1.4 Forma, mărimea şi gradul de mecanizare
4.1.5 Restricţiile de folosire a terenului conform planului de amenajare a teritoriului
4.1.6 Cazuri în care nu sunt relevante componentele agrotehnice
4.2. Implicaţii juridice privind valoarea de circulaţie a terenurilor
4.2.1. Dreptul de proprietate, criteriu de corecţie a valorii de circulaţie a terenurilor
4.2.2. Atributele şi caracteristicile proprietăţii, elemente de departajare a valorii terenurilor

 • Posesia
 • Folosinţa
 • Dispoziţia
 • Caracterul absolut şi inviolabil
 • Caracterul deplin şi exclusiv
 • Caracterul perpetuu şi transmisibil
 • Caracter inalienabil
 • Caracter imprescriptibil
 • Caracter insesizabil

4.2.3. Natura indiviză a proprietăţii, element de departajare a valorii terenurilor
4.2.4. Dezmembrămintele dreptului de proprietate, element de departajare a valorii terenurilor

 • Drept de superficie
 • Dreptul de uzufruct
 • Dreptul de uz şi abitaţie
 • Dreptul de servitute
 • Drepturile reale accesorii sau de garanţie

4.3. Alte situaţii juridice care influenţează valoarea terenurilor
4.3.1. Contractul de locaţiune (arendă), element de departajare a valorii terenurilor
4.3.2. Exproprierea pentru cauză de utilitate publică, element de departajare a valorii terenurilor
4.4. Aplicaţii practice a tipurilor de metode de evaluare a terenurilor

CONCLUZII, RECOMANDĂRI
ANEXE
BIBLIOGRAFIE