La 28 septembrie 2004 Parlamentul României a adoptat Legea privind bursele private, publicate în Monitorul Oficial nr.899/4 octombrie 2004, o lege cu reglementări inedite la noi în ţară.

Bursa privată reprezintă un sprijin pentru efectuarea studiilor ce poate fi acordat unui beneficiar care poate fi elev, student, doctorand sau o persoană care urmează un program de pregătire postuniversitară într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, din ţară sau străinătate.

Acordarea burselor private poate fi efectuată numai în baza unui contract încheiat de beneficiar cu o persoană juridică de drept privat sau cu o persoană fizică.

Contractul prin care se acordă bursa privată cuprinde clauze privind modul în care beneficiarul trebuie să-şi îndeplinească obligaţiile de studiu, condiţiile în care se oferă bursa şi cuantumul ei, cuantum care poate fi modificat ulterior, dar numai printr-un act adiţional.

Bursa privată nu poate fi acordată rudelor sau afinilor până la gradul IV inclusiv (respectiv copiilor, nepoţilor de fii, fraţilor, surorilor, nepoţilor de frate sau soră, bunicilor, unchilor, mătuşilor şi verilor primari. Afinii sunt rudele soţului în acelaşi grad faţă de soţul cu care se află în rudenie firească ca şi gradul de rudenie dintre celălalt soţ şi rudeniile sale.)

Contractul se semnează de ambele părţi, iar dacă beneficiarul este minor, el se va încheia cu acordul reprezentantului legal (părinte sau tutore)

Beneficiarul bursei private are obligaţia legală de a prezenta contractul, în vederea avizării lui la instituţia sau unitatea de învăţământ în care studiază.

Printre clauzele prevăzute în contract se poate stabili şi obligaţia beneficiarului de a lucra după finalizarea studiilor, prin angajare pe o anumită perioadă de timp, pentru persoana fizică sa juridică ce se acordă bursa. Postul pe care va fi angajat va fi unul corespunzător studiilor absolvite.

Legea interzice obligarea beneficiarului bursei private de a lucra în perioada acordării bursei pentru cel care acordă bursa sau pentru o altă persoană desemnată de el.

Cuantumul bursei private trebuie să acopere cel puţin masa, cazarea şi cheltuielile de întreţinere, fără însă a fi inferior nivelului salariului minim pe economie, care la data de –––––––- s-a stabilit la suma de ––––––––.

Sumele acordate cu titlu de burse private sunt deductibile fiscal. Astfel, persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit au dreptul să-şi scadă din impozitul pe profit sumele acordate cu titlu de burse, dacă îndeplinesc cumulativ, două condiţii:
– să se încadreze în limita cotei de 3% din cifra de afaceri
– să nu depăşească mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.

Persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente pot acorda burse private în limita unei cote de 5 % din baza de calcul determinată conform art.49 alin.6 din legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, care stabileşte că ‘baza de calcul’ se determină că diferenţa dintre venitul brut şi cheltuielile deductibile, altele decât cheltuielile de sponsorizare, mecenat şi cheltuieli de protocol.

Acordarea de burse private poate fi efectuată şi de persoanele fizice care nu desfăşoară activităţi independente, numite în lege contribuabili.

Aceştia pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 1% din impozitul pe venitul anual, pentru acordarea de burse private, în condiţiile prevederilor art.90 alin.2 din legea 571/2003.

Dispoziţia legală din art.90 alin.2 prevede următoarele: ‘contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 1% din impozitul pe venitul anual datorat pentru sponsorizarea entităţilor nonprofit care funcţionează în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare.’
Bursa privată nu este supusă impozitării.

Legea expusă mai sus a intrat în vigoare la 3 zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial, urmând ca în 60 de zile de la intrarea în vigoare, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării să emită instrucţiuni de aplicare, aprobate prin ordin comun.