Prin legea nr.371/2004 publicată în Monitorul Oficial 878/27 septembrie 2004 s-a dispus înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei comunitare.

Legea va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2005, aşa cum se prevede (în art.25) în chiar cuprinsul ei.
Această lege va abroga, pe data intrării ei în vigoare, legea şi regulamentul aprobat prin hotărâre de guvern, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Corpului Gardienilor Publici (legea nr.26/1993 şi Hotărârea de Guvern nr.518/1993).

Deci, Poliţia Comunitară se constituie prin reorganizarea Corpului Gardienilor Publici pe unităţi administrativ teritoriale (municipii, oraşe, comune) şi va fi subordonată primarilor acestor unităţi, urmând să fie înfiinţată prin hotărâri ale consiliilor locale.

Scopul pentru care se înfiinţează Poliţia Comunitară este prevăzut în art.1 din lege şi anume: asigurarea ordinii şi liniştii publice, cât şi creşterea eficienţei pazei obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat.

Activitatea acestui organism se realizează în interesul persoanei, al comunităţii, al asigurării pazei şi protecţiei obiectivelor de interes public local şi privat, precum şi în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii.

Pentru îndeplinirea misiunilor ce îi revin, Poliţiei Comunitare, cooperează cu Poliţia Română şi cu Jandarmeria Română, cu alte instituţii ale statului, precum şi cu asociaţiile şi organizaţiile neguvernamentale, persoane fizice şi persoane juridice.

Poliţia Comunitară se va organiza, la nivelul municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, oraşelor şi comunelor, ca şi serviciu public sau structură fără personalitate juridică-direcţie, serviciu, birou sau compartiment în cadrul aparatului propriu de specialitate al consiliilor locale.

La nivelul fiecărui municipiu, oraş, comună, precum şi la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti se organizează şi funcţionează Comisia locală de ordine publică constituită din primar, şeful poliţiei locale, reprezentantul unităţii de jandarmerie competente teritorial, şeful poliţiei comunitare, 2-4 consilieri şi 2-5 reprezentanţi ai comunităţii desemnaţi de consiliul local. Comisia locală de ordine publică este condusă de primar şi are ca atribuţii în principal analizarea periodică a eficienţei activităţii desfăşurate de Poliţia Comunitară, pronunţând măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii ei.

În baza concluziilor desprinse din analizele periodice efectuate asupra modului de asigurare a ordinii şi liniştii publice şi pazei obiectivelor şi bunurilor de interes public local de pe teritoriul localităţii, comisia locală propune consiliului local adoptarea unor hotărâri prin care să prevină anumite fapte care afectează climatul social.

Poliţia Comunitară are următoarele atribuţii care sunt prevăzute în art.7 din lege:???????????????????????
Personalul Poliţiei Comunitare se compune din funcţionari publici şi personal angajat prin contract de muncă, conform reglementărilor din legislaţia muncii.

Funcţionarii publici încadraţi în Poliţia Comunitară poartă în mod obligatoriu uniformă, sunt dotaţi cu însemne distinctive adică ,insignă cu număr distinctiv de identificare, arme de foc, bastoane de cauciuc sau tomfe, pulverizatoare iritant-lacrimogene, cătuşe şi alte mijloace de apărare şi intervenţie autorizate prin lege.

Funcţionarul public din Poliţia Comunitară are dreptul să legitimeze persoanele care au încălcat dispoziţiile legale ori despre care are indicii că se pregătesc să comită sau au comis o faptă ilicită, să solicite sprijinul cetăţenilor pentru urmărirea, prinderea, identificarea şi conducerea la poliţie a persoanelor care au comis fapte penale, să conducă la sediul poliţiei locale orice persoană care, prin acţiunile lor periclitează viaţa altor persoane, ordinea publică sau alte valori sociale, precum şi să constate contravenţiile şi să aplice, în condiţiile legii, sancţiunile pentru contravenţiile privind ordinea şi liniştea publică, curăţenia localităţilor, regulile de comerţ stradal sau alte contravenţii date în competenţa lor, prin acte normative.

Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Poliţiei Comunitare se asigură din bugetul local şi din veniturile proprii obţinute din serviciile prestate, iar uniforma funcţionarului public din Poliţia Comunitară, a insignei şi a documentelor d legitimare se vor stabili prin regulamentul aprobat prin Hotărâre de Guvern.